Open uw hart… vandaag kan je de beslissing maken om te dopen.

(kleding beschikbaar / persoonlijk getuigenis / spontaan)

Mattheus 28:19 Ga dan heen , maak alle volken tot mijn discipelen, en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

De doop en het avondmaal zijn de twee instellingen die Jezus heeft gegeven aan de kerk. Deze instellingen worden ook wel sacramenten genoemd

De oorspronkelijk betekenis van sacramenten:

De eed van gehoorzaamheid, afgelegd door pas gerekruteerde soldaten.

Deze instellingen zijn een uitwendig teken van een inwendig werk

De doop is een belangrijk onderdeel van de opdracht die Jezus gaf aan de kerk. Hij heeft zelf het voorbeeld gegeven

Zij die tot het geloof zijn gekomen willen Jezus volgen en de doop is daarin een eerste stap… een daad van gehoorzaamheid.

Kolossenzen 2:12  U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt.

Door de doop worden we deel van de dood en opstanding van Christus

Het oude leven laten we achter en beginnen aan een nieuw tijdperk met Jezus

In Handelingen 8 lezen we een verhaal over een Ethiopische kamerheer…

Hij is naar Jeruzalem geweest en onderweg terug naar huis leest hij de bijbel… Jesaja 53:3-7

Terwijl hij aan het lezen is verschijnt de evangelist Filippus…

(Hij is gestuurd door God om deze man uitleg te geven)

God geeft ons altijd mensen die uitleg kunnen geven en ons helpen om voorwaarts te gaan op de weg van God.

De Ethiopiër vroeg aan Filippus…

Over wie zegt de profeet deze dingen, over zichzelf of over iemand anders?

Filippus begint Jezus aan deze man te verkondigen

  • Een profetie over Jezus (vervulling) … zoon van God… geboren als een mens… vele wonderen en tekenen gedaan… maar Hij moest sterven aan het kruis
  • Als een lam naar kruis… Jezus heeft vrijwillig gekozen om voor de mens te lijden
  • Wij hebben vrede omdat Hij de straf onderging die de mens heeft verdiend

Ziekte, pijn en leed heeft hij gedragen zodat wij genezing kunnen hebben en vrij kunnen zijn

Het enige wat wij hoeven te doen is Jezus te volgen

Dan ziet de Ethiopiër water en vraagt…

Wat verhindert mij gedoopt te worden?

Er is iets gebeurt in zijn hart… een verlangen is geboren… (inwendig – uitwendig)

En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.

De kracht  van God is in geloof en gehoorzaamheid… niet in gevoel!

Pin It on Pinterest

Share This

Vind je Victory Outreach leuk?

Deel het dan met je vrienden!