Tussen genade en de bestemming is er een woestijn (proces)

Deuteronomium 8:2 U moet heel de weg in gedachten houden waarop de Heere, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat er   in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet.

In de woestijn ontvangt het volk de wet

Het beloofde land werkt alleen op Gods manier.

Wereldse manieren moeten plaatsmaken de wetten en principes van God.

Psalm 119:71 Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik Uw verordeningen zou leren.

 

Spreuken 25:4 Doe het schuim van het zilver weg, en er zal een voorwerp voor de edelsmid uit komen.

In de woestijn en in tijden dat God ons beproefd, komt het vuile schuim naar boven. Dat het vuil naar boven komt is niet erg. Wat we ermee doen is bepalend

Jacobus 1:2-4 Acht het voor enkel vreugde, broeders en zusters, wanneer u in allerlei verzoekingen terecht komt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat de volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent, en geheel oprecht, en in niets tekortschiet. Teleios… Iemand die zijn/haar bestemming heeft bereikt… namelijk een mens gehoorzaam in Christus

Deuteronomium 8:2 Opdat Hij u zou verootmoedigen

De enige juiste reactie is een nederige houding.

Jesaja 57:15 Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in eeuwigheid woont en Wiens naam heilig is: Ik woon in de Hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederige, en om levend te maken het hart van de verbrijzelde.

  • Nederigheid geeft ruimte aan de natuur van God (Gods karakter)
  • Nederigheid brengt ons in positie en maakt ons ontvankelijk voor de wil van God
  • Nederigheid staat recht tegenover trots (zondige natuur / IK op de troon)

1 Petrus 5:5-6 Jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Verneder u dan onder de machtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.

 Kolossenzen 3:12-13 Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen.

Praktisch

Nederigheid dient niet verward te worden met gebrek aan zelfwaardering. Nederigheid, sterk verwant aan bescheidenheid, is het tegenovergestelde van hoogmoed of arrogantie. Nederigheid een houding of eigenschap die zich kenmerkt door weinig voor zichzelf te eisen en zichzelf niet op de voorgrond te plaatsen. Het aannemen van een houding waarbij er geen aanspraak gemaakt wordt op macht of eer.

  • Nederig is niet snel geraakt
  • Nederigheid is schoonheid; het siert een mens
  • Simpelweg sorry kunnen zeggen
  • Jezelf niet boven andere stellen door jezelf rechten toe te eigenen
  • Nederigheid geeft ons een sterke positie in geestelijke oorlogsvoering
  • Nederigheid is een houding van ontzag voor God

Mattheus 11:28-30 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is ligt.

Nederig zijn leren we alleen aan de voeten van Jezus

 

Pin It on Pinterest

Share This

Vind je Victory Outreach leuk?

Deel het dan met je vrienden!