MAALTIJD DES HEEREN Lucas 22:19-20

Waarom is de maaltijd des Heeren een belangrijk gebruik in de gemeente?

  • Het is allereerst een opdracht en een daad van gehoorzaamheid

Doe dit tot Mijn gedachtenis

  • Herdenken het verzoenende werk van Jezus Christus…

Zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigd gij de dood des heren

  • Verkondigen van ons geloof in het verzoenende werk van Jezus…

Totdat Hij komt

  • Wij tonen onze verwachting dat Jezus zal terugkomen en ons zal heiligen
  • Een moment van intimiteit met onze Heere Jezus

Het brood… dit is Mijn Lichaam dat voor u gegeven is

De drinkbeker… dit is het nieuwe verbond in Mijn bloed dat voor u vergoten is

 Een verlangen naar Heiliging

Hebreeën 12:14

Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.

Jagen is een noodzakelijke bezigheid / het neemt volharding, focus en geduld

To Pursuit… get going – go on – go through – keep on – hold on – chase – follow closely

Dit Schriftgedeelte laat zien dat vrede met alle mensen en heiliging samengaan

1 Petrus 1:22 Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart.

(Ongeveinsd > eerlijk / oprecht / niet gemaakt)

Heiliging is intiem / persoonlijk.  het gaat om wie God is en wie ik ben (in Hem).

Maar tegelijkertijd staat het niet los van de mensen om je heen. Vrede met alle mensen is een heiligingsproces op zichzelf. Jaag naar de vrede met alle mensen

 

Vrede betekent hier… harmonieuze relaties met alle mensen

HARMONIE – Grieks = harmottoo – samenvoegen… aaneenvoegen

Een lichaam… een Geest… een bruid

Efeze 5:26-27 Opdat Hij de gemeente zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.

Uiteindelijk moeten wij mensen zijn die verlangen naar Heiliging

Een verlangen is het begin van alles wat bereikt zal worden. Waar we naar verlangen zullen we op jagen.

Heiliging is het hoogste wat we kunnen bereiken

Heiliging is het verlangen om te veranderen

Wat willen wij? Wat verlangen wij?

Als wij God willen… willen we andere dingen niet meer

Filippenzen 2:13

Het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.

Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.

Niet de zonde, ongehoorzaamheid, eigenwijsheid, onvergevingsgezindheid en liefdeloos gedrag naar onze naaste.

De Here wil ons het Levende water geven maar willen wij ook de Heiliging?

Heiliging is soms harde keuzes maken.

Pin It on Pinterest

Share This

Vind je Victory Outreach leuk?

Deel het dan met je vrienden!