1 Petrus 1:15-19 Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’

 

Van levend water naar heiliging…

Het levend water stroomt en brengt van alles naar boven.

Daarom moeten we schoonmaken en opruimen (letterlijk en geestelijk).

Heiliging is de noodzakelijke schoonmaak zodat de Heilige Geest door ons heen de wil van God kan uitwerken.

 

Sommige Bijbelgeleerde zeggen dat het heel moeilijk is om heilig te definiëren omdat het spreekt over de essentie van Gods karakter.

Als kinderen van God hebben wij dagelijks te maken met het begrip heiliging

Heiliging is voor ons een praktische zaak samen met een niet te definiëren Heilige God

 

De primaire betekenis van het begrip heiligingen:

Toewijden, wijden, apart zetten voor een specifiek gebruik (jezelf geven)

2 Kronieken 29:19 Het tempelgerei dat koning Achaz tijdens zijn koningschap ontwijd had, hebben wij gereedgemaakt en geheiligd; en zie ze zijn voor het altaar van de Here.

Deze voorwerpen werden afgezonderd voor het gebruik in de eredienst.

Ze konden voor geen enkel ander doel worden gebruikt.

Daniel 5:3, 27 Balsazar… TEKEL: u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden

 

Efeziërs 1:3-4 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.

Wij zijn bestemd om heilig te zijn (geroepen, apart gezet, bestemming)

Afgezonderd voor de dienst aan de Here God

De secundaire betekenis van heiliging: het proces van reiniging en zuivering

2 Korintiërs 7:1 daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze van God.

 

De belofte van God als onze Vader en wij Zijn kinderen  (met alle zegeningen)

  • Gods voorwaarde is heiliging

 

Heiliging kent allereerst een positioneel aspect.

1 Korintiërs 6:11 u bent schoongewassen, u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Here Jezus en door de Geest van onze God

Op het moment van wedergeboorte wordt de heiligheid van Jezus toegeschreven aan de gelovige (een uitgangspositie doordat we zijn gewassen met het bloed van Jezus)

 

Wij kunnen alleen heilig zijn door genade (onverdiende gunst)

Romeinen 3:10-12 Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één. Habakuk 1:13a Gij, die te rein van ogen zijt om het kwaad te zien, en die het onrecht niet kunt aanschouwen.

 

Vervolgens kent Heiliging een praktisch aspect: heiliging is een (levenslang) proces

Vanuit de nieuwe positie moeten wij in alle opzichten een heilig leven leiden

  • Dit is een proces van gewassen worden door het woord

Dit proces is gericht op wie we zijn (niet wat we doen)

  • Gehoorzaamheid (genade eist gehoorzaamheid)
  • Waarheid onder ogen zien (rechten aanmeten)
  • Bekering van zonde / achterlaten van zonde
  • Nieuwe levenswandel

Een intens verlangen in ons hart om dingen te doen op Gods manier

 

Kolossenzen 3:5-17

Pin It on Pinterest

Share This

Vind je Victory Outreach leuk?

Deel het dan met je vrienden!